Upute za autore

Upute za autore

Časopis objavljuje znanstvene i stručne radove koji se kategoriziraju u skladu s preporukama Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

 • Izvorni znanstveni rad (engl. original scientific paper) sadrži do trenutka objavljivanja još neobjavljena izvorna istraživanja, iskazana na objektivno provjerljiv način.
 • Prethodno priopćenje (engl. preliminary communication) sadrži nove rezultate (znanstvenih) istraživanja koji zahtijevaju brzo objavljivanje. Ne mora omogućiti provjeru iznesenih rezultata.
 • Pregledni rad (engl. review article/paper) mora biti originalan, sažet i kritički prikaz jednog područja ili njegova dijela, u kojemu autor i sam aktivno sudjeluje. Mora biti naglašena uloga autorova izvornog doprinosa u tome području u odnosu na već publicirane radove, kao i pregled tih radova.
 • Izlaganje sa skupa ili konferencijsko priopćenje (engl. conference paper), prethodno referirano na takvom skupu, mora biti objavljeno u obliku cjelovitog članka, i to samo u slučaju ako prije toga nije objavljeno u zborniku skupa.
 • Stručni rad (engl. professional paper) sadrži već poznate, objavljene rezultate znanstvenoga istraživanja i težište usmjerava na njihovu primjenu u praksi ili na njihovo širenje (obrazovna svrha). Stručni rad sadrži korisne priloge iz područja struke koji nisu vezani uz izvorna autorova istraživanja, a iznesena zapažanja ne moraju biti novost u struci.

Kategorizaciju rada predlažu autori. Konačnu odluku o kategorizaciji, uzimajući u obzir prijedlog autora i ocjene recenzenata, donosi glavni i odgovorni urednik odnosno u slučaju dvojbi glavni urednik i još najmanje dvojica članova Uredničkog vijeća.

Kairos objavljuje članke koji se recenziraju i one koji ne podliježu recenzijskom postupku (životopis, esej, bibliografija, vijest, crtice, In memoriam, recenzija, itd.).

Članci koji se kategoriziraju kao znanstveni ili stručni trebaju imati pozitivne recenzije. Recenzije su anonimne. Bez recenzije časopis objavljuje članke relevantnog sadržaja za evanđeosko kršćanstvo, koji su napisani stručno i u skladu sa stilističkim pravilima znanstvenog stila.

Uredništvo prihvaća za objavljivanje neobjavljeni članak, napisan na hrvatskom ili engleskom jeziku:

 • Članak u DOC i PDF formatu treba poslati na sljedeću adresu: kairos@bizg.hr
 • Uz članak popuniti i poslati Prijavni obrazac
 • Preporučljivo je da autori citiraju članke, sukladno temi o kojoj pišu, koji su u zadnjih pet godina bili objavljeni u Kairosu. To predstavlja izraz kolegijalnosti prema drugim autorima te istovremeno pomaže razvoju upliva i relevantnosti časopisa.

Uredništvo će obavijestiti autora o prihvaćanju ili neprihvaćanju članka za objavljivanje. Jednom prihvaćeni članak za objavljivanje autor članka ne smije objaviti drugdje bez dozvole uredništva časopisa koje je članak prihvatilo. Uredništvo zadržava pravo urediti članak prema standardima časopisa kao i jezičnim standardima hrvatskoga i engleskoga jezika.

Tehničke upute

 1. Poželjno je da opseg znanstvenih i stručnih radova (uključujući sažetak, bilješke, literaturu i grafičke priloge) ne prelazi 8000 riječi.
 2. Na prvoj stranici treba biti naslov članka, autorovo ime i prezime, naziv i adresa ustanove u kojoj radi autor, adresa elektroničke pošte i sažetak.
 3. Zadana dužina sažetka je između 100-200 riječi. U sažetku treba izložiti opći prikaz teme (cilj rada), metodologiju rada, rezultate i zaključak. Potrebno je izdvojiti četiri do šest ključnih riječi. Ako je članak pisan na hrvatskom jeziku mora imati sažetak na hrvatskom na početku članka i sažetak na engleskom (Abstract) na kraju članka. Članak napisan na engleskom mora imati sažetak na engleskom jeziku na početku.
 4. Autorima se preporuča navoditi upućivanje na tuđe tekstove i citiranje izvora unutar teksta, a ne u bilješkama. Referenca se stavlja u zagrade i sadrži prezime autora, godinu izdanja i, ako je riječ o citatu, broj stranice, primjerice (Johnson 1999, 21) ili (Johnson 1999, 125-131). Preporučljivo je da bilješke budu namijenjene isključivo za komentiranje ili dopunu rečenog u tekstu.
 5. Popis literature (bibliografija) s punim podacima o svim djelima koja se spominju u referencama navodi se na kraju rada. Radovi se navode abecednim redom prema prezimenima autora i kronološkim redom za radove istog autora. Ako se navodi više radova istog autora, koji imaju istu godinu izdanja, treba ih, radi razlikovanja, označiti slovima (a, b, c itd.) iza godine izdanja. U slučaju rada koji ima više autora u popisu literature navode se svi autori.

Tehničko oblikovanje rada

 • Format: A4
 • Margine: sve margine 2,54 cm
 • Font: Times New Roman
 • Naslov članka: veličina fonta 16, podebljano (bold), centrirano
 • Ispod naslova: ime i prezime autora (lijeva strana, veličina fonta 12, podebljano), naziv institucije, autorova adresa elektroničke pošte
 • Sažetak i ključne riječi pisati kurzivom (italic), veličina fonta 12, prored 1.0, uvučeno s lijeva
 • Tekst članka: veličina fonta 12, prored 1.5, lijevo poravnanje
 • Bilješke (fusnote): veličina fonta 10, prored 1.0
 • Tablice: veličina fonta 10, prored 1.0
 • Sve stranice potrebno je numerirati
 • Citati se donose u dvostrukim navodnicima (HR: „…”; ENG: “…” ). Pri navođenju dužega teksta (pet redaka i duže) navodnici izostaju, a citati se oblikuju kao izdvojeni odlomak (obostrano poravnanje, obostrana uvlaka, veličina fonta 11, prored 1.0)

Prikaz knjige

U Kairosu se objavljuju prikazi knjiga hrvatskih ili stranih izdavača. Kairos objavljuje prikaze knjiga koje su objavljenje unutar posljednje dvije godine računajući od godine u kojoj se objavljuje prikaz u Kairosu. Dužina prikaza može biti od dvije do osam stranica.

Iako postoji više načina pisanja prikaza knjige, svaki prikaz treba sadržavati naslovne informacije, uvod, prikaz djela i zaključak.

 1. Naslovne informacije: naslov obuhvaća temeljne bibliografske informacije: autorovo ime i prezime, naslov i podnaslov knjige, ime urednika (ako ga ima), mjesto izdanja, naziv izdavača, godinu izdanja i broj stranica. Neki prikazi donose i cijenu knjige i ISBN broj.
 2. Uvod: u uvodnom dijelu prikaza knjige treba pružiti ključne informacije o autoru, kontekstu i ozračju u kojem je knjiga napisana, vrsti knjige na temelju sadržaja i namjere autora te navesti temu i tezu knjige.
 3. Sintetički prikaz i vrednovanje knjige: ovo je središnji i najvažniji dio prikaza knjige i sadrži analizu i sažetak sadržaja te vrednovanje knjige.
 4. Zaključak: pisac prikaza knjige sažima svoj osvrt na knjigu kao cjelinu, ističe njezine dobre i loše strane, procjenjuje njezin znanstveni i teološki doprinos te je preporučuje ili ne preporučuje potencijalnim čitateljima.

Preporuča se da uvodni dio bude oko jedne četvrtine teksta, sintetički prikaz knjige sa sažetkom autorovih ključnih ideja oko dvije četvrtine teksta, te zaključno vrednovanje knjige oko jedne četvrtine teksta.

Za preuzimanje dokumenta, desnim klikom miša na poveznicu odaberi Save link as...

Preuzmi Upute za autore (.docx)

Preuzmi Upute za autore (.pdf)