Etički izdavački standardi

Ovi standardi pripremljeni su djelomično u skladu s Committee on Publication Ethics (COPE) guidelines and codes of conduct (www.publicationethics.org) te djelomično u skladu s postojećim standardima ostalih izdavača i vodećih stručnjaka.

Standard privatnosti

Imena i adrese elektroničke pošte koji se nalaze na službenoj stranici časopisa koristit će se isključivo u znanstvene svrhe časopisa te neće biti dostupne za bilo kakvu drugu uporabu ili biti na raspolaganju nekoj drugoj stranci. Ovi detalji dostupni su isključivo da omoguće komunikaciju. Prikupljanje objavljenih adresa elektroničke pošte u reklamne svrhe nije dozvoljeno.

Recenzentski postupak

Svi predani rukopisi se šalju na recenziju osim ako su izvan opsega ili ispod početne razine časopisa. Rukopisi se šalju dvama stručnjacima za preporuku o tome jesu li članci podobni za izdavanje. Primjenjujemo dvostruko anonimiziran postupak recenziranja. Kad glavni urednik primi recenzije, odlučuje se prima li se rukopis, pita li se za promijenjenu verziju ili ga se odbacuje. Krajnju odgovornost za uredničke odluke snosi glavni urednik uz potvrdu uredništva. Recenzente se moli da se izjasne ukoliko su u sukobu interesa.

Autorska prava

Prijava članka časopisu Kairos: Evanđeoski teološki časopis podrazumijeva da članak nije prijavljen za izdavanje u nekoj drugoj publikaciji. Građa koja je prethodno bila zaštićena autorskim pravom, objavljena ili prihvaćena za izdavanje neće se razmatrati za objavu u Kairosu. U vrijeme prijave rukopisa u Obrascu za prijavu autor(i) svojim potpisom potvrđuju kako nijedan dio rukopisa nije zaštićen autorskim pravima nekog drugog izdavača niti da ga neka druga formalna publikacija recenzira. Odgovornost je autora da osigura da njegov/njezin rukopis ne vrši povredu autorskih prava, klevetu i ostale probleme. U slučaju članka s više autora, glavni autor je odgovoran za to da osigura da su ostali autori vidjeli i odobrili članak. Autor je odgovoran za to da pribavi sva potrebna dopuštenja za korištenje autorskih prava za sve materijale zaštićene autorskim pravima koji se nalaze u rukopisu prije nego što preda članak.

Standardi etičnosti i izjava o zloupotrebi

Kairos: Evanđeoski teološki časopis je predan održavanju najviših standarda izdavačke etike. Zasniva se velikim dijelom na smjernicama i standardima koje je razvila Committee on Publication Ethics (COPE). Autori koji predaju radove časopisu Kairos: Evanđeoski teološki časopis u Obrascu za prijavu svojim potpisom potvrđuju da je njihov rad originalan i neobjavljen te da se ne uzima u obzir za izdavanje igdje drugdje: autori potvrđuju da je rad koji su predali njihov vlastiti rad; da nije bio kopiran ili plagiran, u cijelosti ili djelomično, iz drugih radova; te da su priopćili trenutne ili potencijalne sukobe interesa u svezi njihovih radova ili djelomične koristi koje su povezane s time.

Cilj ovih standarda etičnosti jest ponuditi savjet našim autorima, očuvati znanstveni integritet Kairosa i njegovog sadržaja te potanko objasniti etičku odgovornost Biblijskog instituta kao izdavača našim urednicima i autorima.

U skladu s našim obvezivanjem sprječavanja etički nedoličnog ponašanja, očekujemo od svih autora da pročitaju i razumiju naše standarde etičnosti prije predočenja rada Kairosu. Razumijemo da se većina slučajeva plagijata, suvišnog izdavanja, kršenja autorskih prava ili slično događa zbog nedostatka razumijevanja, a ne zbog nepoštenih namjera.

Obveze autora

Standardi: Autori bi trebali podnijeti precizan izvještaj o obavljenom radu kao i objektivnu raspravu o njegovom značaju. Temeljni podaci trebaju biti precizno predstavljeni u radu. Rad bi trebao sadržavati dovoljno detalja i referenci da bi drugima omogući davanje povratnih informacija o radu. Neovlaštene ili namjerno netočne izjave predstavljaju neetično ponašanje te su neprihvatljive.

Originalnost i plagijat: Autori trebaju osigurati da su napisali potpuno originalne radove te ako su koristili rad i/ili riječi drugih autora, te riječi moraju biti pravilno navedene ili citirane. Autori bi trebali očekivati da glavni urednik provjeri predan rad koristeći program za otkrivanje plagijata PlagScan da bi provjerio originalnost rada prije nego ga pošalje na recenziju. Autori bi trebali potpuno pristati na molbe urednika i izdavača kada zatraže izvorne podatke te dokaz o autorstvu ili originalnosti na vrijeme, pružajući razumna objašnjenja za neusklađenost ili propust u priopćavanju ključnih informacija.

Višestruka izdanja: Autor ne smije izdati rukopise koji opisuju u osnovi isto istraživanje u više od jednog časopisa ili osnovnog izdanja. Predaja istog rukopisa više nego jednom časopisu istovremeno čini neetično izdavačko ponašanje te je neprihvatljivo.

Priznavanje izvora: Radovi drugih ljudi moraju uvijek dobiti odgovarajuću zaslugu. Autori bi trebali citirati publikacije koje su djelovale u odlučivanju prirode prijavljenog rada. Autori bi trebali otvoreno priopćiti izvore svih podataka i materijala treće stranke, uključujući svoja ranije izdana djela. Sve što bi moglo kompromitirati originalnost teksta trebalo bi se izbjeći.

Autorstvo rada: Ondje gdje su druge osobe sudjelovale u nekim nezavisnim aspektima istraživanja ili su znatno doprinijele ideji, dizajnu, izvršavanju ili interpretaciji, treba ih se priznati kao koautore ili ih navesti kao suradnike.

Priopćenje i sukobi interesa: Svi autori trebaju otvoreno priopćiti bilo kakve financijske ili ostale nezavisne sukobe interesa koji bi mogli biti tumačeni kao utjecaj na rezultate ili interpretaciju njihovog rukopisa. Svi izvori financijske pomoći za projekt trebaju se priopćiti. Na primjer, ako će publikacija koristiti tvrtki, svećeničkoj službi u koju autor(i) ima(ju) nekakav interes.

Bitne greške u izdanim djelima: Kada autor otkrije značajnu grešku ili nepravilnost u svom izdanom članku, autorova je obaveza što prije obavijestiti urednika ili izdavača časopisa te surađivati s urednikom kako bi se rad uzeo natrag ili ispravio(više informacija možete saznati u dokumentuPolitika ispravljanja i poricanja objavljenog rada).

Autorska prava za materijal treće stranke: Autori bi trebali ustanoviti sav materijal trećih stranaka koje namjeravaju uključiti u svoj rad te pribaviti pismenu dozvolu za ponovnu upotrebu u svakom primjeru od važećih posjednika autorskih prava.

Uz to autori bi trebali:

  • Potpuno surađivati s urednikom i/ili izdavačem ukoliko su nezadovoljni s dostupnim dokazima ili pruženim objašnjenjima.
  • Očekivati providnost, učinkovitost i poštovanje izdavača i urednika tijekom procesa predaje rada.
  • Održavati dobru komunikaciju s izdavačem i urednikom.
  • Potpuno surađivati u objavljivanju ispravaka (errata) ili povlačenju članaka koji su ocijenjeni neetičnima, obmanjujućima ili štetnima.

Obveze urednika

Ugled Kairosa: Glavni urednik mora čuvati ugled časopisa i objavljenih radova time što objavljuje samo sadržaj najviše kvalitete i važnosti na vrijeme i na odgovoran način.

Komunikacija s autorima: Glavni urednik mora pružati savjete i dati razumna objašnjenja i dopune autorima tijekom procesa prijave rada te čim je odluka donesena. Mora dopustiti autorima pravo žalbe na bilo koju uredničku odluku.

Odluka o publikaciji članaka: Glavni urednik Kairosa odgovoran je za odlučivanje koji će se zaprimljeni članci objaviti u časopisu. Glavni urednik mora osigurati transparentan osvrt i publikacijski proces koliko god je to moguće, s punom pažnjom i poštovanjem prema autoru/autorima. Također, mora opravdati svaki članak koji neće biti recenziran.

Recenzija rukopisa: Glavni urednik će osigurati da svaki rukopis prvo ocijeni urednik/do-urednik, koji će ispitati originalnost sadržaja rukopisa. Nakon što prođe test originalnosti, urednik će poslati rukopis dvama recenzentima da napišu objektivnu i pouzdanu recenziju. Recenzenti će dati savjet o tome može li se rukopis izdati kakav je ili ga se treba modificirati ili potpuno odbaciti. Ako je jedna recenzija pozitivna, a druga negativna, urednik će poslati rukopis trećem recenzentu čija će recenzija odlučiti hoće li se rukopis objaviti ili ne. Razdoblje recenzije će biti od dva tjedna do mjesec dana.

Priopćenje i sukobi interesa: Oni koji su vidjeli neobjavljene materijale objavljene u prijavljenom rukopisu ne smiju ih koristiti za svoja istraživanja bez izričitog pismenog odobrenja autora.

Obveze recenzenata

Ažurnost: Recenzenti bi trebali recenzirati prijavljeni rad na odgovoran, objektivan i pravovremen način. U slučaju da jedan recenzent osjeća da nije u mogućnosti dovršiti recenziju rukopisa u zadano vrijeme to se mora reći uredniku tako da urednik može poslati rad nekom drugom recenzentu.

Povjerljivost: Informacije koje se tiču rukopisa koje su autori prijavili trebaju se čuvati povjerljivima i treba ih tretirati kao povlaštene informacije.

Standardi objektivnosti: Recenzije treba obavljati objektivno. Ne smije biti subjektivnog kritiziranja autora. Recenzenti trebaju izraziti svoje stavove jasno ih podupirući argumentima.

Priznanje izvora: Recenzenti bi trebali istaknuti ukoliko autor koristi neke izvore koje ne navodi u popisu literature. Recenzent također treba prijaviti glavnom uredniku ako primijeti bilo kakve sličnosti ili preklapanja između rukopisa na kojem radi i bilo kakvog drugog rada o kojem ima osobno znanje.

Priopćenje i sukobi interesa: Povlaštene informacije ili ideje stečene tijekom procesa recenzije moraju se držati tajnima i ne smiju se koristiti za vlastitu dobit. Recenzenti ne smiju pregledavati rukopise ako imaju sukobe interesa koji su posljedica natjecateljskog, suradničkog ili nekog drugog odnosa ili veze s bilo kojim autorom, tvrtkom ili institucijom povezanom s radom.

Za preuzimanje dokumenta, desnim klikom miša na poveznicu odaberi Save link as...

Preuzmi Etički izdavački standardi (.docx)

Preuzmi Etički izdavački standardi (.pdf)